Astrofyzika

Je to odvetvie astronómie zaoberajúce sa fyzikou vesmíru, vrátane jeho fyzikálnych vlastností ( svietivosť, chemické zloženie, teplota, hustota ), astronomických objektov ( hviezdy, galaxie, medzihviezdna hmota ) a ich vzájomné pôsobenie. Odborník v tejto oblasti sa nazýva astrofyzik. Kozmológia študuje teoretickú astrofyziku v jej najširšom význame a taktiež slúži ako laboratórium pre fyziku v jej najmenších podobách.