M-P

Magnetosféra - je to oblasť okolo astronomického telesa, v ktorej dominuje magnetické pole vytvorené týmto telesom.

Mesiac - s malým písmenom na začiatku označuje objekt, ktorý je prirodzenou družicou planéty. S veľkým písmenom na začiatku označuje prirodzenú družicu Zeme.

Meteorit - je to teleso, ktoré vnzikne po dopade meteoridu na pevný povrch kozmického telesa. Je známy aj pod názvom povetroň.

Mezosféra - názov pochádza z gréckych slov messo ( stred ) a sfera ( guľa ). Je to po stratosfére tretia hlavná vrstva atmosféry nachádzajúca sa vo výške 50-90 km. S rastúcou výškou klesá aj teplota od 0 oC v stratopauze do -90 oC v mezopauze.

Modrý obor - je to veľmi horúca hviezda, ktorá má veľkú absolútnu magnitúdu a emituje viditeľné modré svetlo. Jej spektrálny typ je O alebo B a jej hmotnosť je aspoň 18 násobkom Slnka.

Multiverzum - hypotéza, ktorá hovorí o viacnásobných vesmíroch, pričom náš vesmír by bol jeden z nich. Definícia multiverza takto pozmeňuje definíciu vesmíru, ako všetkého, čo fyzikálne existuje a a podľa tejto definície nie je spôsob ako by mohol jeden vesmír ovplyvniť ďalšie. Ak by sa dva vesmíry mohli ovplyvňovať, alebo by boli prepojené červou dierou, tak by boli súčasťou jedného vesmíru.

Mys Canaveral - ( angl. Cape Canaveral ), je to pobrežný pás a mys v strede východného pobrežia Floridy v USA, na ktorom sa nachádza vesmírna raketová základňa. Jej oficiálny názov je Eastern Test Range a delí sa na dve časti. Na juhu sa nachádza Cape Canaveral Air Force Station patriaca vojenskému letectvu odkiaľ štartujú rakety typu Atlas, Delta a Titan a je tu štartovacia rampa pre program Mercury a Gemini. Na severe sa nachádza Kennedyho vesmírne stredisko patriace agentúre NASA. Tu sa nachádzajú dve štartovacie rampy z ktorých štartovali aj rakety Saturn V k Mesiacu v rámci programu Apollo a v súčastnosti z nich štartujú raketoplány. Neďaleko sa nachádza aj montážna hala.

NASA - je to americká vládna agentúra zodpovedná za kozmický program a všeobecný výskum v oblasti letectva. U nás je táto agentúra známa ako Národný úrad pre letectvo a vesmír. Samotná skratka znamená v angličtine National Aeronautics and Space Administration.

Newtonové pohybové zákony - sú známe aj ako Newtonové axiómy a predstavujú základné zákony mechaniky, publikované anglickým vedcom Isaacom Newtonovom v diele Philosophiae naturalis principia mathematica z roku 1687. Sú to 1.Newtonov zákon - Zákon zotrvačnosti ( Každý hmotný bod v inerciálnej sústave zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, kým nie je nútený vonkajšími silami tento svoj stav zmeniť ), 2.Newtonov zákon - Zákon sily ( V interciálnej vzťažnej sústave sa výsledná sila pôsobiaca na hmotný bod rovná prvej derivácii hybnosti hmotného bodu podľa času ) a 3.Newtonov zákon - Zákon akcie a reakcie ( Dva hmotné body na seba pôsobia rovnako veľkými silami opačného smeru,ktoré súčasne vznikajú a súčasne zanikajú ). Tieto zákony umožňujú určiť aký bude pohyb telesa v iterciálnej vyťažnej sústave, ak sú známe sily ktoré na teleso pôsobia.

Noosféra - je to oblasť Zeme obsiahnutá rozumovou ľudskou činnosťou. Je známa aj ako technosféra alebo antroposféra.

Parsek - je to jednotka dĺžky používaná v astronómii. Označuje sa ako pc a znamená paralaxa jednej uhlovej sekundy.Jej základom je trigonometrickej paralaxy. Parsek je definovaný ako vzdialenosť od Zeme k hviezde, ktorá má paralaxu 1 sekundu. Inak, parsek je vzdialenosť, z ktorej sa dva objekty, vzdialené od seba 1 astronomickú jednotku, javia byť oddelené uhlom  o veľkosti 1 sekundy. Z toho dôvodu je približná hodnota paralaxy vyjadrená výpočtom ( 360 x 60 x 60 ) / 2π AU = 206 265 AU = 3.08568×1016 m = 3.2616 ly ( svetelných rokov ).

Perihélium - je to bod, známy aj ako príslnie, na dráhe kozmického telessa obiehajúceho Slnko, kedy je toto teleso najbližšie k Slnku. Je jedným z elementov dráhy a spolu s aféliom tvoria apsidy dráhy.

Planétezimál - je to objekt o ktorom sa predpokladá, že existoval v slnečnej hmlovine a predpokladá sa že sa sformovali kolíziami častíc obiehajúcich v akréčnom disku. Z týchto objektov sa sformovali protoplanéty a neskôr planéty.

Planétka - je to oficiálny názov pre asteroid, čo je malé teleso zväčša obiehajúce hviezdu alebo planétu.

Platónsky rok - je to doba, za ktorú vykoná svetový pól v dôsledku precesie uzatvorený obeh okolo pólu ekliptiky. Tento obeh trvá približne 25 700 rokov.

Plynný obor - je to iný názov pre joviálnu planétu.

Polárna žiara - je to svetelný úkaz na oblohe vznikajúci pôsobením elementárnych častíc slnečného vetra počas vstupu do zemskej atmosféry, prípadne atmosféry iného kozmického telesa. Polárna žiara na severnom póle sa nazýva Aurora borealis a polárna žiara južného pólu zase Aurora australis.

Precesia - v astronómii sa týmto pojmom označuje dlhodobý kuželovitý pohyb zemskej osi okolo kolmice na zemskú obežnú dráhu.

Prstenec planéty - je to štruktúra tvorená prachom a inými malými časticami obiehajúcimi okolo planéty v podobe tenkého disku.